jednoduché riešenie pre hladujúci svet

Zásady ochrany osobných údajov

Starostlivo si plníme všetky povinnosti pri ochrane Vašich osobných údajov, ktoré nám ukladá Nariadenie GDPR (Všeobecné Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Ochrane Údajov č. 2016/679 z 27. apríla 2016) a zákon 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. V zmysle týchto predpisov Vám poskytujeme nasledovné informácie:

 

1. KOMU POSKYTUJEME VAŠE ÚDAJE?

Prevádzkovateľom osobných údajov je Mary’s Meals Slovensko, občianske združenie, IČO 52226433, so sídlom Liptovský Michal 39, 034 83 Liptovský Michal, zapísané v registri občianskych združení vedeným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom VVS/1-900/90-55924. Ak máte akúkoľvek otázku ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, je možné sa na nás obrátiť aj prostredníctvom e-mailu info@marysmeals.sk s uvedením predmetu „GDPR“.

 

2. AKÉ ÚDAJE ZBIERAME A PREČO?

Aby sme mohli spolu efektívne komunikovať, potrebujeme poznať vaše základné kontaktné údaje. Zbierame od Vás a spracovávame preto nasledovné kontaktné údaje: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, a ak sa rozhodnete nám ich poskytnúť (najmä v prípade záujmu o dobrovoľníctvo) tak aj adresu bydliska a telefónne číslo.

 

3. NA AKÝ ÚČEL BUDEME POUŽÍVAŤ VAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE?

Získané kontaktné údaje používame pre informovanie o činnosti Mary’s Meals, najmä formou zasielania informačného bulletinu (newslettra). Chceme, aby ste ostali informovaní o tom, ako sa z peňazí darcov darí napĺňať víziu Mary’s Meals vo svete a aké aktivity robíme či pripravujeme. Vaše kontaktné údaje nebudeme používať (ani nikomu inému poskytovať) na žiadne komerčné účely.

Ak ste dobrovoľník alebo záujemca o dobrovoľníctvo, Vaše kontaktné údaje použijeme aj na efektívnu koordináciu dobrovoľníckych aktivít a v nevyhnutnej miere ich budeme zdieľať s inými dobrovoľníkmi Mary’s Meals za účelom efektívnej komunikácie medzi dobrovoľníkmi navzájom (ak nám oznámite, že si to neželáte, tak Vaše údaje zdieľať nebudeme).

 

4. V KTORÝCH PRÍPADOCH MÔŽEME SPRACOVÁVAŤ VAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE?

Vaše kontaktné údaje spracovávame na hore uvedený účel (bod 3.) vtedy, ak súhlasíte s ich spracovaním. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúc zo súhlasu poskytnutého pred jeho odvolaním. Spracovávať Vaše kontaktné údaje na hore uvedený účel (bod 3.) sme oprávnení podľa Nariadenie GDPR aj vtedy, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie oprávneného záujmu Mary’s Meals Slovensko – naším oprávneným záujmom je využívať získané kontaktné údaje darcov, dobrovoľníkov, sympatizantov a tých čo sa zaujímajú o Mary’s Meals pre informovanie o činnosti Mary’s Meals, najmä formou zasielania informačného bulletinu (newslettra). Môžete kdekoľvek požadovať, aby sme Vaše údaje vymazali a vyradili Vás z databázy.

 

5. OSOBITNÉ PRÍPADY KEDY MÔŽEME SPRACOVÁVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE

Okrem vyššie uvedených prípadov môžeme na základe Nariadenia GDPR osobné údaje spracovávať aj v týchto osobitných prípadoch a na nasledovný účel:

  • Ak je spracovanie osobných údajov potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Mary’s Meals Slovensko a druhu stranou, budeme spracovávať tie osobné údaje, ktoré sú na to potrebné (alebo predpísané právnou úpravou), a to na účel uzavretia a plnenia takejto zmluvy a jej evidencie.
  • Ak nám spracovanie osobných údajov ukladá priamo právna úprava (napr. vedenie účtovníctva), spracovávame tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie náležitostí predpísaných touto právnou úpravou, a to na účel splnenia si týchto zákonných povinností a dodržania predpísanej evidencie.

 

6. DOBA SPRACOVÁVANIA A UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ uchováva na dobu neurčitú, až do pominutia účelu spracovávania. Súhlas na spracovanie a uchovávanie Vašich osobných údajov poskytujete na dobu neurčitú, až do odvolania súhlasu.

 

7. SPRACOVATELIA A PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

Príjemcom a spracovateľom osobných údajov je primárne Mary’s Meals Slovensko. Osobné údaje môžu byť v prípade potreby poskytnuté organizácii Mary’s Meals International so sídlom vo Veľkej Británii, prípadne iným tretím osobám, ktoré pre Mary’s Meals Slovensko budú poskytovať pomoc alebo služby v oblasti účtovníctva, právneho poradenstva, IT, databázových služieb, platobných systémov a pod., ak budú poskytnuté príslušné záruky pre ochranu spracovania osobných údajov; účel spracovania Vašich údajov a ich ochrana pritom ostáva nezmenená. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nepredpokladá.

 

8. POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Váš súhlas na spracovanie osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúc zo súhlasu poskytnutého pred jeho odvolaním. Ako dotknutá osoba máte právo od nás požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania a namietať voči spracovaniu a za podmienok stanovených Nariadením máte právo na prenos týchto údajov k inému správcovi.

Ďalej máte právo byť bezodkladne informovaný o akomkoľvek prípade porušenia zabezpečenia osobných údajov, a tiež právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, ak máte za to, že prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov (vr. prípadných vybavovanie ich žiadostí) postupuje v rozpore s Nariadením. Máte tiež právo podať návrh na začatie konania v zmysle §100 zákona č. 18/2018 Z. z.. Informácie o opatreniach prijatých na základe žiadosti dotknutej osoby podľa čl. 15 až 22 Nariadenia budú správcom poskytnuté bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Pri spracovaní osobných údajov dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu v zmysle čl. 22 ods. 1 a 4 Nariadenia.

Neposkytnutie osobných údajov či neudelenie súhlasu na ich spracovanie nie je prekážkou pre poskytnutie daru, dobrovoľnú spoluprácu alebo inú formu podpory Mary’s Meals Slovensko.